INFORMATII DE INTERES PUBLIC

SOLICITARE INFORMATII. LEGISLATIE

BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA LEGII NR 544/2001

Nr.: 50 .din: 17.01.2017

Buletin informativ

privind aplicarea Legii nr. 544/2001

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu ” Craiova

 

  1. Structura organizatorică

 

Instituţia este condusă de către Consiliul de administraţie care are în componenţa sa un număr de 9 membri. Directorul şcolii este preşedintele Consiliului de administraţie şi al Consiliului profesoral şi exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale.

De asemenea, în cadrul instituţiei funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie (CEAC), conform prevederilor legale în vigoare.

Structura organizatorică este ilustrată de către  conform organigramă, afişată la loc vizibil în incinta unităţii de învăţământ.

Atribuţii:

Consiliul de administraţie:

-asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, actelor normative emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale , a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj;

-administrează, prin delegare din partea Consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ, celelalte componente ale bazei materiale – mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ;

-aprobă Proiectul de dezvoltare instituţională şi Planul managerial, după dezbaterea şi avizarea sa în Consiliul profesoral;

-aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă (ROFUI) al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral şi în Comisia paritară;

 

-acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;

-stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului, programării anuale şi în urma consultării sindicatului;

-stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;

-controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

-numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;

-stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare internă;

-aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

-avizează şi propune ordonatorului de credite ierarhic superior, spre aprobare, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi administrator financiar, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor sau comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;

-hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Consiliul profesoral:

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC):

Catedre/comisii metodice:

Compartimentul secretariat:

Compartimentul financiar-contabil:

Compartimentul administrativ:

Programul de funcţionare al instituţiei:

Programul de audienţe:

părinţi: luni  orele: 12.00-15.00; marţi, orele: 16.00-18.00, joi orele 16.00-18.00

elevi: marţi 15.00-16.00, vineri 12.00-14.00, ori de câte ori este nevoie

personalul propriu:  luni orele 8.00-10.00, marţi orele 14.00-15.00, joi orele 14.00-15.00, vineri 8.00-10.00

părinţi:  miercuri orele 12.00-15.00, joi orele 12.00-14.00, vineri orele 9.00-11.00

elevi : luni  orele: 13.00-15.00; marţi , orele: 10.00-12.00, vineri orele 11.0-13.00

personalul propriu: luni orele 11.00-13.00, marţi orele 12.00-14.00, miercuri orele 15.00-17.00, joi orele 10.00-12.00

Programul de relaţii cu publicul al secretariatului:

           zilnic, între orele: 8.00-9.00;12.00-13.00; 15.00-17.00

  1. Coordonatele de contact ale instituţiei:
  1. Surse financiare
    • Bugetul local (Prin Consiliul local al municipiului Craiova)
    • Bugetul de stat (prin Inspectoratul Şcolar Judetean Dolj)

Bugetul instituţiei pe surse de finanţare este aprobat anual de Primăria municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.

  1. Programe şi strategii proprii:

VII. Lista cuprinzând documentele de interes public:

VIII. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

  1. Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public, poate depune contestaţie/memoriu, în scris, către conducerea institutiei, care va fi întregistrată la secretariatul şcolii sau la forurile superioare ( Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Ministerul Educaţiei Naţionale  ).

Toate informaţiile menţionate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina proprie de internet www.scgimnmihaieminescu.ro

 

Director,

Prof. Raluca Mihaela MITRAN